MKK "wola" Warszawa "Solidarność Prawicy"
Strona Główna Do czytelnika Artykuły Zapraszamy do Pomocy Newsy Filmiki Forum Galeria Linki Kontakt Szukaj07 Czerwiec 2020 04:04:33
MenuReklama


Dyskryminacja niewidomych na portalu Facebook - zapraszam do przeczytania i polubienia stronyHilfe Pomóż Help


Strona www
Dawida Dembińskiego
Beata Dembińska - mama Dawida na FB


Filmy apelowe
PressMix - portal społecznościowy
Pressmania - portal społecznościowyDemiś Firchał - wierszeSprzęt dla niewidomych

Warto spróbować
Warszawa, dnia 14 grudnia 2009 roku.

Najważniejsze, to spróbować.

Zgodnie z moją informacją umieszczoną na moim profilu w portalu nk.pl, który jest obecnie zablokowany przez Macieja Marszałka zwanego dalej administrator. Mój profil został zablokowany z powodu umieszczonych na nim informacji o potrzebie pomocy dla innej osoby. W tej sytuacji postanowiłem zmaterializować swoją zapowiedź umieszczoną na profilu a skierowaną do administratora nk. Informowałem administratora, że w przypadku ponownego zablokowania mojego profilu, skieruję powództwo cywilne przeciw administratorowi do Sądu powszechnego i tam będę dochodził swoich praw. Administrator nk. nie będzie mi groził i uznawał mnie za przestępcę, tylko za to, że informuję o potrzebujących ludziach, którzy oczekują na pomoc w szerokim tego słowa znaczeniu. Podtrzymując groźbę zablokowania mojego profilu, oskarżono mnie o to, że zawarte informacje pomocowe stanowią jakieś, nieznane mi bliżej zagrożenie bezpieczeństwa i jako takie muszą być usunięte. Głównym uzasadnieniem nakazu usunięcia informacji pomocowych jest troska administratora bezpieczeństwo. Pytam, jakie i czyje??? Jestem osobą całkowicie niewidzącą i informacja o mojej działalności zagrażającej portalowi nk.pl, jest dla mnie informacją człowieka, który utracił kontakt z rzeczywistością. Czy jest ktoś, kto otworzy moje oczy i pokaże jakie popełniam przestępstwo, zamieszczając informacje zgodne z obowiązującym prawem. W jaki sposób jestem niebezpieczny i dla kogo?

Poniżej przedstawiam kopię pozwu skierowanego przeciw administratorowi portalu nk.pl, z którego usunąłem dane osobowe osób trzecich z powodu zachowania dobrych obyczajów oraz przestrzegania zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
O wszystkim zadecyduje teraz Sąd powszechny, rozpoznając mój pozew wraz z Wnioskami procesowymi.

To jest tekst, który w ocenie administratora nk.pl powinienem usunąć ze względów bezpieczeństwa. Jakie zagrożenie i dla kogo wprowadza poniższy tekst, pozostawiam ocenie czytelnika. Poniższe informacje umieszczone były na moim profilu znajdującym się na potralu społecznościowym nasza klasa.

Informacja z prośbą o wysyłanie życiomeska na nr. 7138 o treści SERCE.MS za 1.22 z VAT.

Informacja o wpłacaniu pieniążków na:
Fundacja „GAJUSZ”
90-406 Łódź
Ul. Piotrkowska 17.
Sprawę pilotuje Fundacja „GAJUSZ”.

GETIN BANK nr. Rachunku:
1560 0013 2026 0000 8891 1025 57
Z dopiskiem „Dla Mariusza Stępniaka”.
*****

Warszawa, dnia, 4 grudnia 2009 roku.

SĄD OKRĘGOWY dla Warszawa …
WARSZAWA
Al. Solidarności 127.
Wydział Cywilny

POZEW

Powód:
Adamiak Andrzej
… Warszawa
Ul.…

POZWANY:
Maciej Marszałek
Zespół nasza klasa Sp. Zoo.
Ul. Generała J. Bema 2.
50-265 Wrocław

Wnoszę o:
1. Uznania, że strona pozwana dopuściła się wobec mnie: rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, pomówienie, dyskryminacji z powodu niepełnosprawności, zablokowanie dostępu do mojej korespondencji oraz zablokowanie możliwości odzyskania tej korespondencji, pozbawienie mnie swobody porozumiewania jak i uniemożliwienie odzyskania danych tych osób. Poprzez zamieszczoną informację „profil zablokowany” w miejscu mojego profilu, pozwany dopuścił się rozpowszechniania bezprawnych informacji, niepodpartej żadnym dowodem materialnym i prawomocnym orzeczeniem Sądu. Naruszenia wobec powoda przepisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeksu Cywilnego. W mojej ocenie pozwany działając wobec mnie, naruszył przepisy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej: Art. 30, 31, 32, 51, 54 Ust. 1. w związku z Art. 37 Ust. 1, 83, 42 Ust. 3, 8 Ust. 2 oraz Art. Kodeksu Cywilnego: 23, 24 w związku z Art. 8 Ust. 1 stanowiący, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nakazanie pozwanemu odblokowanie mojego profilu znajdującego się na portalu nk.pl i przywrócenie zawłaszczonych z mojej galerii zdjęć …, ponieważ zawłaszczenie było bezprawne i nie posiadało jakiejkolwiek prawomocnej decyzji organów sprawiedliwości.
3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 1.00 zł.(jeden złotych zero groszy) tytułem naruszenia dóbr osobistych powoda.
4. Zasądzenie od pozwanego nawiązki w kwocie … zł.(… złotych) dlatego, że poprzez blokowanie mojego konta na nk., co uniemożliwiło moje rozpowszechnianie informacji na temat … i spowodowało utracenie darowizn dla …, które wpływały na konto bankowe Fundacji „GAJUSZ” z siedzibą w 90-406 Łódź ul. Piotrkowska 17. Z dopiskiem na przekazie „…”.
5. Odbywanie rozprawy pod nieobecność strony pozwanej.
6. Zasądzenie od strony pozwanej pokrycia całkowitych kosztów postępowania sądowego.
7. Nadanie Wyrokowi klauzuli wykonalności.

UZASADNIENIE

Uprzejmie informuję, że jestem osobą całkowicie niewidzącą i posługuję się komputerem ze specjalistycznym oprogramowaniem, przystosowanym do pracy dla osób niewidzących a komputer otrzymałem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Takiego komputera nie zakupiłbym za swoją niską rentę a komputer ma umożliwić moją aktywność życiową i społeczną, która jest niezbędna dla osób stale przebywających w mieszkaniu i taka aktywność jest formą nie tylko rehabilitacji, ale także mojej integracji. Kolokwialnie mogę stwierdzić, że taki komputer jest oknem na świat i służy także integracji osób niepełnosprawnych, z ludźni z różnych miejsc Polski i świata. Od lipca 2009 roku zostałem użytkownikiem portalu nk.pl zwanego dalej nk. Przedstawiciel nk. Maciej Marszałek w mojej ocenie, naruszył wobec mnie zasady współżycia społecznego jak też przepisy prawa. Uważam, a nawet jestem pewien, że administrator portalu nk.pl Maciej Marszałek swoimi działaniami wkroczył w kompetencje Sądu powszechnego a także organów ścigania. Ja zamieszczając informacje o poszukiwaniu pomocy dla potrzebujących tej pomocy, co kolwiek to znaczy, działałem zgodnie z prawem i w granicach prawa. Należy pamiętać, że ja mogę robić to, czego nie zabrania mi prawo swoimi zapisami Ustawowymi. Moje działanie na rzecz niesienia pomocy poprzez informowanie i w ten sposób uzyskiwaniu darów pieniężnych dla …, jest działaniem w stanie wyższej konieczności i zgodne z zasadami współżycia społecznego. Życie ludzkie jest najwyższą wartością a życie … dziecka i ratowanie tego życia nie powinno być powodem mojej dyskryminacji i traktowane przez nk.pl, jako przestępstwo. Na moim profilu nk. znajdóje się także adres internetowy: …, na której są zawarte informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia jak i też wszystkie informacje dotyczące małoletniego … oraz informacja o możliwości wpłacania drobnej kwoty poprzez możliwość wysyłania sms o treści:SERCE.MS za 1.22 zł. Z vat. NK. wykazał się wielką nadgorliwością i arogancją a nawet pogardą dla innego człowieka. Blokując mój profil, na którym są zawarte wszystkie informacje mogące pomóc … w ratowaniu jego życia. Administrator nk. mógł uniknąć konfliktu, ale ze strony nk.. brak było i nadal jest brak dobrej woli. Pozwany powinien wiedzieć, że zrobienie krzywdy, chociaż jednej osobie, jest działaniem bez jakiejkolwiek wrażliwości i empatii. Jestem osobą … i mogę jedynie sobie wyobrazić jak żyje …. Każdy jego dzień odwlekający jego przeszczep serca, zbliża … do ŚMIERCI. Zanim ja dostałem przeszczep, też żyłem z oddechem śmierci na plecach i jedynie mogę się domyślać jak czuje się …. Blokowanie mojego profilu oddala … od transplantacji. Jestem jedynie ziarenkiem piasku wśród licznej grupy cyber społeczeństwa zjednoczonego na rzecz niesienia informacji o osobach w ich tragedii rodzinnej. Zablokowanie profilu … na portalu nk.pl i zablokowanie profilu … na portalu nk.pl, Pani … jest dla mnie nie znajduje słów usprawiedliwienia a jedynie daje możliwość oceny takiego działania nk. Takie działanie jest jednoznaczne z działaniem na rzecz pozbawienia życia …. Pozwany rozpoczął regularne polowanie na portale informujące o potrzebie pomocy, przecież łatwiej jest nk. działać wobec słabszego. Uważam takie działanie przez Sp. Z Zoo. Nasza klasa, jako działania naruszające prawa człowieka w szerokim tego słowa znaczeniu. Moje działanie nie nosi cech oszustwa i działam transparentnie, ale nk. woli polować na profile niosące informacje o potrzebie pomocy, niż zająć się blokowaniem profili naruszających Regulamin nk. W mojej ocenie, to tylko Sąd powszechny w swoim niezawisłym i prawomocnym Wyroku może stwierdzić czy naruszyłem prawo. Ocenę moralną nk. pozostawiam Wysokiemu Sądowi i proszę o rozpoznanie sprawy uwzględniając nie tylko literę prawa, ale także duch prawa. Moje informacje pisemne są ograniczone z powodu trudności mojego pisania.
1. Art. 30 Ustawy zasadniczej stanowi, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do godności. NK. stosując wobec mnie niedopuszczalne metody i traktując mnie jak przedmiot a nie, jako podmiot w mojej ocenie obraził swoim postempowaniem przedmiotowy Art. Ustawę zasadniczą. Zablokowanie po raz pierwszy mojego profilu na nk. nastąpiło bez jakiegokolwiek uprzedzenia mnie, czyli strony umowy z nk. Blokada profilu nastąpiła bez jakiejkolwiek prawomocnego postanowienia Sądu powszechnego, organów ścigania i podania naruszenia pkt. Regulaminu nk. NK. nie podał żadnej informacji, która uzasadniała zablokowanie mojego profilu na nk.pl. Każdy użytkownik nk.pl, kiedy zechce mnie odszukać w wyszukiwarce nk. odnajdzie zamiast moich danych z profilu, informację o zablokowaniu mojego konta. Więcej informacji w udzielę trakcie przewodu sądowego.
2. Art. 31 Ustawy zasadniczej mówi o wolności słowa i co się z tym wiąże także odpowiedzialności za słowo. Nie znam jakiegokolwiek prawomocnego dokumentu wskazującego na mnie, że naruszyłem swoimi tekstami zawartymi na moim profilu, przepisy prawa. NK naruszył prawo, uniemożliwiając moją wolność słowa. blokując mój profil na nk.pl nie wskazał żadnego mojego tekstu, który byłby bezprawny. Mam prawo do swojej oceny i skutecznego działanie i robienia tego, czego prawo nie zabrania. NK. swoim działaniem obraził przedmiotowy Art. Ustawy zasadniczej. Polska jest państwem prawa i obowiązuje wolność słowa. Obszerniejszą wypowiedź przedstawię w trakcie przewodu sądowego.
3. Art. 32 Ust. 2 Ustawy zasadniczej stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany z powodu … Na moim profilu znajduje się informacja, że jestem osobą niewidzącą i nk. powinien dołożyć szczególnej staranności w kontaktach ze mną biorąc pod uwagę moje kalectwo i trudności wynikające z powodu mojego braku wzroku. Nie znajduję żadnego usprawiedliwienia, co do sposobu działanie nk. wobec osoby kalekiej. Czas rozpoznawania mojej pierwszej skargi na blokowanie profilu w mojej ocenie był nadmiernie długi, ponieważ 48 godz. Roboczych, co doprowadziło do braku ważnych dla mnie kontaktów. Rozpowszechnianie informacji o potrzebie pomocy dla innych ludzi nie jest przestępstwem w świetle obowiązujących Ustawowych regulacji prawnych. Takie działanie nk. obraża przedmiotowy Art. Ustawy zasadniczej. Obszerniejsza moja wypowiedź w trakcie przewodu sądowego.
4. Art. 51 Ustawy zasadniczej stanowi o wolności korespondencji. Zablokowanie mnie dostępu do mojej korespondencji oraz zablokowanie wysyłania mojej korespondencji do osób drugich, pozbawia mnie wolności informacji. Takie działanie zasługuje na potępienie, dlatego, że jest to działanie wobec osoby niewidomej, która z powodu swojego kalectwa i tak ma utrudniony kontakt z otoczeniem O ograniczeniu wolności informacji stanowi Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jako władza ustawodawcza stanowiąc odpowiednią Ustawę. Ograniczyć wolność mojej korespondencji może także Sąd powszechny wydając odpowiedni prawomocny dokumęt prawny, jako władza sądownicza. W żadnej Ustawie nie ma delegacji dla portalu nk.pl aby mógł ograniczać moje prawa obywatelskie. Pozbawienie mnie przez nk.pl prawa do wolności i swobody korespondencji obraża przedmiotowy Art. Ustawy zasadniczej. Obszerniejsze stanowisko zajmę w trakcie przewodu sądowego.
5. Art. 54 Ustawy zasadniczej Ust. 1 stanowi, że każdemu zapewnia się swobodę rozpowszechniania i pozyskiwania informacji. Na moim profilu umieszczonym, na nk. były zawarte treści zgodne z obowiązującymi Ustawami. Zawarte informacje odnoszące się do niesienia pomocy potrzebującym, nie stanowią żadnego przestępstwa w mojej ocenie odwrotnie w ocenie nk. Kiedy otrzymałem żądanie usunięcia informacji o treści pomocowej, to pozwany nie potrafił wskazać stosownego pkt. Własnego Regulaminu. Nie przedstawił żadnego prawomocnego doku mętu wystawionego przez organa ścigania jak i przez organa sądowe. To pozwany, jako podmiot prawa handlowego, powinien działać zgodnie z prawem i w granicach prawa. Władza Ustawodawcza zobowiązała mnie do działania i wykonywania czynności, takich, jakich nie zabraniają mnie przepisy prawa. Do dziś pozwany nie przedstawił wiarygodnych prawomocnych dokumentów stwierdzających jakiekolwiek moje działania bezprawne. Działanie nk. obraża przedmiotowy Art. Ustawy zasadniczej.
6. Art. 23 chroni dobra osobiste człowieka jak w szczególności: zdrowie, wolność,, cześć swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji… Wprowadzając w miejsce mojego nazwiska informację, że mój profil został zablokowany nk. pozwolił moim znajomym do swobodnej oceny powodu zablokowania mojego profilu. Wymienione w regulaminie uzasadnienia blokowania stanowią szeroki wachlarz naruszeń Regulaminu, Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego. Wybór i ocena jakiego dokonałem przestępstwa należy do moich znajomych, poszukujących mnie innych użytkowników portalu nk.pl i ich wyobraźni. Użytkownicy portalu znają mnie z mojego zdjęcia zamieszczonego na moim profilu, tak, więc nie jestem osobą anonimową. Do grona moich znajomych należało ponad 30 osób inne miały ze mną kontakt sporadyczny na nk.pl. Po pierwszym zablokowaniu mojego profilu, wiele osób mnie pytało, co zrobiłem, że mój profil został zablokowany. Cokolwiek bym mówił, to ktoś uwierzy w moje tłumaczenie lub nie, zwłaszcza, że w Regulaminie niewymienionego pkt. Zabraniającego informowania o poszukiwaniu pomocy. Po powtórnym zablokowaniu mojego profilu na nk., utraciłem wiarygodność i moje dobre imię oraz wizerunek. Pragnę przypomnieć, że mój stan zdrowia stale się pogarsza, a takie zachowanie nk. wpływa destruktywnie na mój stan zdrowia. Na początku tego punktu(6) wymieniłem, jakie mam gwarancje Ustawowe, i mogę stanowczo stwierdzić, że wszystkie wymienione naruszenia mają miejsce wobec mnie. Administrator działając w ten sposób wobec mnie obraził przedmiotowy Art. K. C. Dokładniejsze wyjaśnienia złożę w trakcie postępowania przed Sądem.
7. Art. 24 Kodeksu Cywilnego stanowi: ten czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania chyba, że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia, może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie…, może on również żądać zadość uczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny Mając na uwadze zapis niniejszego Artykułu wniosłem o zadość uczynienie na moją rzecz a także wniosłem o zasądzenie nawiązki na rzecz organizacji społecznej pożytku społecznego w kwocie wnioskowanej w pozwie. Uważam, że powyżej przedstawione fakty, pozwalają mnie na podniesienie takiego roszczenia i nie jest ono wygórowane dla Sp. Z zoo nasza klasa.…

Reasumując, mogę stwierdzić:

Administrator moim zdaniem działa z niskich pobudek, tolerując nadużycia na portalu nk.pl jednocześnie blokując profile informujące o potrzebie pomocy w szerokim tego słowa znaczeniu a nie blokuje lub działa z dużym opóźnieniem wobec profili, które w jawny sposób naruszają Regulamin portalu nk.pl. Pozwanemu zależy na dużej ilości użytkowników, ponieważ duża ilość użytkowników uzasadnia podniesienie opłat za umieszczane reklamy. Największą ilość użytkowników przyciągną strony o tematyce pornograficzno-erotycznej, na których znajdują się adresy stron WWW. Na profilach znajdują się wulgaryzmy, ale, po co administrator ma usuwać takie strony? Nie będzie usuwał, ponieważ ucieknie z portalu duża ilość lubiących wulgarność i epatowanie tą wulgarnością. W mojej ocenie, nk. powinien dokładać szczególnej staranności oceniając blokowane profile a przede wszystkim skupić się na wyszukiwaniu oszustów i powiadamiać organa ścigania. Dla mnie jest zastanawiające, dlaczego nk. nie powiadomił Policji o moim przestępstwie? Nie powiadomienie organów ścigania o moim przestępstwie jest także przestępstwem. Tolerowanie takich bezprawnych czynów przez administratora na portalu społecznościowym nk.pl. jest cynizmem i hipokryzją. Mogę posunąć się dalej w ocenie nk. i porównać nk. do działania z niskich pobudek, jakimi są wartości materialne. Umyślne i złośliwe blokowanie profili informacyjnych o potrzebie niesienia pomocy dla potrzebujących ludzi. Brak nadzoru nad pracownikami nk. Wchodzenie w kompetencje Sądu powszechnego oraz Policji i Prokuratury. Jakie delegacje Ustawowe posiada administrator nk. oraz Sp. Zoo. Nasza klasa do podejmowania takich działań. Poniżej postaram się udowodnić moje tezy ale zrobię to w sposób przykładowy, ponieważ nie do mnie należy poszukiwanie oszustów, jest to obowiązek nk.

a. Informacje zawarte na moim profilu nie wyczerpują znamion przestępstwa i nie stanowią jakiegokolwiek zagrożenia dla osób trzecich, ponieważ brak jest prawomocnego postanowienia, co do moich rzekomych naruszeń. W załączeniu wydruk z mojego profilu na nk.pl i informacjami na nim zamieszczonymi. Dodatkowo przedstawiam wymianę korespondencji z pozwanym. Proszę zwrócić uwagę, że usunąłem informacje o poszukiwaniu pomocy i po tym profil został odblokowany. Po ponownym przeczytaniu Regulaminu, nie znalazłem żadnego zakazu przekazywania informacji. Ponownie umieściłem informacje jak należy pomóc …, i wtedy otrzymałem groźbę o zablokowaniu mojego profilu. Ponieważ moje informacje zawarte na profilu nie naruszały Regulaminu nk., uznałem takie działanie za bezprawne, danych informacyjnych nie usunąłem a jako bezprawne działanie uznałem działanie nk. i jako takie nietworzące skutków prawnych. (1).
b. Jak widać na załączonych doku mętach, pozwany traktuje użytkowników portalu nk. według zasady, że są równi i równiejsi. Pozwany nie kieruje się oceną obiektywną, lecz działa subiektywnie. Poinformowałem pozwanego drogą e- mailową, ale dla pozwanego nie jest to sposób wiarygodnej informacji. W dalszym ciągu uważam zachowanie pozwanego za aroganckie i dlatego skierowałem do pozwanego pismo w formie papierowej i dołączyłem odpowiednie wiarygodne dowody na moją tezę. Ale dla pozwanego korespondencja z niewidomym widocznie jest bezprzedmiotowa. Co mnie tu komentować, każdy wyciągnie wnioski na podstawie swojej oceny. Moja ocena jest niezmienna. …. Jaka to jest moralność pozwanego? Widocznie pozwany woli tępić słabych i bezbronnych, a nie stosować równo zasad, do których sam się zobowiązał. W tym miejscu mogę przywołać pisarza Henryka Sienkiewicza i książkę „W pustyni i w puszczy” oraz słowa jednego z bohaterów powieści, Kalego, który powiedział: jak Kali ukraść krowę, to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowę, to źle. (2).
c. Mam wrażenie, że utrzymywanie różnych profili przez nk.pl a zwłaszcza profili zachęcających do erotyki lub pornografii jest dla mnie jednoznaczne. Im więcej użytkowników, tym rośnie wartość opłacanej reklamy przez reklamodawcę. Przedstawiam przykład profilu i zamieszczonego na nim adresu, na którym można bliżej poznać inne panienki. Czy nieletni mogą także zaglądać na takie strony polecone przez użytkownika portalu nk.pl? W mojej ocenie legalizowanie przez pozwanego informacji o treści erotycznej, to jest forma stręczycielstwa. Takich stron jak i bardziej odważnych na portalu nk. jest więcej. Pozwany zamiast blokować profile informujące o potrzebie pomocy, powinien się skoncentrować na profilach erotycznych, które nieletnim wskazują nieprawidłowe wzorce społeczne. Jak widać profile informacyjne są w ocenie pozwanego niebezpieczne i są blokowane skuteczniej lub nakazuje się usunięcie informacji o potrzebie pomocy, bo poco wrażliwe społeczeństwo? (3).
d. Jak widać w załączniku, można się podszywać pod nk.pl i teraz nie wiadomo, kto i dla czego tak robił? Z tego profilu rozsyłane były e- maile o treści wskazującej na autentyczność treści z informacją o wysłaniu darmowego sms, który po wysłaniu okazywał się płatny. Nie każdy wie, że druga cyfra wskazuje na opłatę za tego „darmowego” smsa. Cyfra postawiona po pierwszej liczbie nr. Smsa oznacza opłatę za jego wysłanie. Nr. 79… wskazuje na opłatę 9 zł. + VAT, nr. 71… opłata 1 zł. + VAT, 725… to 25 zł. + vat. Jak widać z załącznika, można się podszywać bezproblemowo pod nk. Najważniejsze w tym miejscu pytanie, skąd oszust otrzymał adresy poczty e- mailowej. Ile takich profili istnieje, to pewnie administrator nie wie, bo przecież zajęty jest polowaniem na profile informacyjno-pomocowe. (4).
e. Przedstawiony załącznik, w mojej ocenie nie ma nic wspólnego z Regulaminem nk. i wskazuje raczej na działanie w celu osiągania korzyści materialnych skupionych w tym profilu osób. Informację na temat tego profilu zauważyłem w pozycji nowe dołączone zdjęcia osób. Czy to jest osoba, czy pośrednictwo w szerokim tego słowa znaczeniu? Komętarz pozostawiam czytającym. Zaglądając w pozycję „nowe dodane zdjęcia” trafiałem na wiele różnych profili, nie mających nic wspólnego z zasadami współżycia społecznego. (5)
f. Zablokowanie mojego profilu, wprowadza nieufność do mnie i mojego postępowania. Wprowadzone dane do wyszukiwarki, pokazują informację o sankcji nałożonej na mnie. Jestem użytkownikiem nk. i rejestruję się w różnych dostępnych dla użytkowników portalu nk. miejscach. Jestem także zalogowany jako gość na stronie … w Warszawie. Jaką opinię wystawiają mnie użytkownicy portalu nk., kiedy widzą, że mój profil jest zablokowany? Co myślą o mnie, obecnie będącego … w Warszawie??? Wyobraźnia ludzka jest nieograniczona.

Oświadczam, że ja oraz osoby biorące udział w przekazywaniu informacji o potrzebie pomocy, nie czerpiemy żadnej korzyści finansowej, nie zbieramy pieniędzy a jedynie przekazujemy informacje. Poświęcamy swój wolny czas i to, co w człowieku jest najważniejsze, swoją wrażliwość na krzywdę innego człowieka. W ten sposób także uczymy innych ludzi wrażliwości i pokazujemy, że nie można przechodzić obojętnie obok potrzebującego. Uważam, że nasza działalność jest bardzo ważna w dobie egoizmu, materializmu i nieograniczonego cynizmu niektórych ludzi. Sekowanie ludzi wrażliwych i chętnych do niesienia pomocy jest niskie moralnie. Nie będę epatował innymi przymiotnikami wobec pozwanego portalu nasza klasa Sp. Z zoo. Z siedzibą we Wrocławiu.

Mając powyższe na uwadze oraz działanie na rzecz ratowania życia ludzkiego, jako najwyższej wartości. Takim działaniem chcemy zwrócić uwagę, że pomiędzy nami żyją ludzie chorzy i tylko z powodu choroby nie widać ich na ulicach, ale Oni istnieją. Nie będę dalej uzasadniał swojego postępowania, bo jak uzasadnić chęć pomocy innemu człowiekowi, tylko dlatego, że ten człowiek jest w potrzebie i chce żyć
. Mając powyższe na uwadze, uważam, że moje powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości i wnoszę o uznanie mojego powództwa.

ADAMIAK ANDRZEJ.

Adres dla korespondencji: … Warszawa, ul. ….Komentarze
mkkwola dnia 19-12-2009 23:50
Uważam, że nk.pl nie ma żadnych podstaw prawnych do blokowania profili pomocowych. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czy Jurek Owsiak wie, jaką hipokryzją się kieruje portal nasza klasa? Po co użytkownik mna przekazać kilka złotych na rzecz ratowania dzieciaka, lepiej niech kupi serduszko u administratora, pieni ążki pójdą do oWSIAKA, oWSIAK PUBLICZNIE POCHWALI NK. A NK.PL PODNIESIE OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM NA SWOIM PORTALU. tAK SIĘ ROBI INTERESY Z POMOCĄ I W CIENIU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. To gdzie i komu klasowicz wpłaci pieniążki, powinno zależeć od darczyńcy. NK. w ten spsób ubezwłasnowolnia użytkownika portalu nasza klasa.pl blokując profile pomocowe. Darczyńca nie ma możliwości wyboru, jest tylko jeden słuszny wybór, to portal ludzi bez klasyczyli administratorów tego portalu. Dziwna mętalność właściciela portalu, czy nie??? krecik
mkkwola dnia 16-05-2011 20:14
Przepraszam za spóźniony komentarz ale przed wyznaczonym lipcowym terminem rozprawy w 2010 r. doszło między stronami do ugody, czyli ja wycofałem powództwo przeciwko nk.pl zaś nk.pl zrezygnowało z obciążenia mnie kosztami zastępstwa procesowego i odblokowało mój profil. Osiągnąłem tylko terusowe zwycięstwo ale zawsze można próbować.
Andrzej Adamiak
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Jednym kliknięciem podzielisz się linkiem ze znajomymi...
Tłumacz strony
Ostatnie Artykuły
Temida ślepa? Temida...
Warszawa, Fundacja D...
Podaruj swój 1% poda...
Dominik Januszczak -...
Zespół Dandy-Walkera
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Kontakt Forum Szukaj na stronie
Globus odwiedzających
Copyright © MKK "wola" Warszawa "Solidarność Prawicy" 2009
Kopiowanie i publikowanie w całości lub w fragmencie bez podania źródła zabronione!


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl